1061 ELO
#17

Phong Hoa ˆ

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

3 12
Tỉ lệ TOP 1
25% Tỉ lệ

Tất cả

3 12
Tỉ lệ TOP 1
25% Tỉ lệ

Tháng này

7 12
Tỉ lệ TOP 4
58% Tỉ lệ

Tất cả

7 12
Tỉ lệ TOP 4
58% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm I 7 -91
Divine League SS2 - Nhóm D 1 81
Divine League SS2 - Nhóm C 2 71
Khởi tạo ELO 1,000