1067 ELO
#15

Phong Hoa ˆ

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

4 24
Tỉ lệ TOP 1
17% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

13 24
Tỉ lệ TOP 4
54% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Chung Kết 5 6
Divine League SS2 - Nhóm I 7 -91
Divine League SS2 - Nhóm D 1 81
Divine League SS2 - Nhóm C 2 71
Khởi tạo ELO 1,000