1067 ELO
#14

Auto Chess Love

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

2 12
Tỉ lệ TOP 1
17% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

5 12
Tỉ lệ TOP 4
42% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm I 3 42
Divine League SS2 - Nhóm D 2 93
Divine League SS2 - Nhóm A 8 -68
Khởi tạo ELO 1,000