1114 ELO
#7

TG Duc Anh 2K

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

4 12
Tỉ lệ TOP 1
33% Tỉ lệ

Tất cả

4 12
Tỉ lệ TOP 1
33% Tỉ lệ

Tháng này

6 12
Tỉ lệ TOP 4
50% Tỉ lệ

Tất cả

6 12
Tỉ lệ TOP 4
50% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm I 1 94
Divine League SS2 - Nhóm D 7 -75
Divine League SS2 - Nhóm B 1 95
Khởi tạo ELO 1,000