1006 ELO
#30

HNUE Galois

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

2 24
Tỉ lệ TOP 1
8% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

11 24
Tỉ lệ TOP 4
46% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Chung Kết 8 -75
Divine League SS2 - Nhóm H 3 29
Divine League SS2 - Nhóm D 5 -18
Divine League SS2 - Nhóm B 2 70
Khởi tạo ELO 1,000