1081 ELO
#13

HNUE Galois

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

2 12
Tỉ lệ TOP 1
17% Tỉ lệ

Tất cả

2 12
Tỉ lệ TOP 1
17% Tỉ lệ

Tháng này

7 12
Tỉ lệ TOP 4
58% Tỉ lệ

Tất cả

7 12
Tỉ lệ TOP 4
58% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm H 3 29
Divine League SS2 - Nhóm D 5 -18
Divine League SS2 - Nhóm B 2 70
Khởi tạo ELO 1,000