1012 ELO
#28

DAC ThànhNam

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

1 12
Tỉ lệ TOP 1
8% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

7 12
Tỉ lệ TOP 4
58% Tỉ lệ
Nội dung Hạng ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm H 4 21
Divine League SS2 - Nhóm D 6 -30
Divine League SS2 - Nhóm C 4 21
Khởi tạo ELO 1,000