Login

Phong Hoa ˆ profile

Phong Hoa ˆ

Trần Khánh Linh 2020
Tên ingame: Phong Hoa ˆ
Điểm ELO: 1061
Thứ hạng Rank: 17

Tháng này

3 12
Tỉ lệ TOP 1
25% Tỉ lệ

Tất cả

3 12
Tỉ lệ TOP 1
25% Tỉ lệ

Tháng này

7 12
Tỉ lệ TOP 4
58% Tỉ lệ

Tất cả

7 12
Tỉ lệ TOP 4
58% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm I 7 -91
Divine League SS2 - Nhóm D 1 81
Divine League SS2 - Nhóm C 2 71
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện