Login

Phong Hoa ˆ profile

Phong Hoa ˆ

Trần Khánh Linh 2020
Tên ingame: Phong Hoa ˆ
Điểm ELO: 1067
Thứ hạng Rank: 15

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

4 24
Tỉ lệ TOP 1
17% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

13 24
Tỉ lệ TOP 4
54% Tỉ lệ

Biểu đồ thay đổi ELO

Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League SS2 - Chung Kết 5 6
Divine League SS2 - Nhóm I 7 -91
Divine League SS2 - Nhóm D 1 81
Divine League SS2 - Nhóm C 2 71
Khởi tạo ELO 1,000
Ảnh Đại Diện