Login
1014 ELO
#26

Huy Quân

Tổng tiền giải 0 VNĐ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tất cả

0 12
Tỉ lệ TOP 1
0% Tỉ lệ

Tháng này

0 0
Tỉ lệ TOP 4
0% Tỉ lệ

Tất cả

6 12
Tỉ lệ TOP 4
50% Tỉ lệ
Nội dung TOP ELO thay đổi
Divine League SS2 - Nhóm G 5 1
Divine League SS2 - Nhóm F 2 93
Divine League SS2 - Nhóm B 8 -80
Khởi tạo ELO 1,000