Login
Divine League SS2 - Nhóm B
ELO: 1010
ELO: 1017
ELO: 926
ELO: 1172
ELO: 1014
ELO: 1052
ELO: 1013
ELO: 1020
TỈ LỆ VOTE
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ

Kết Quả

TOP TUYỂN THỦ ĐIỂM ĐỘI HÌNH
1 TG Duc Anh 2K 12
2 DAC Kurokyo 9
3 HNUE Galois 7
4 DAC DânLê 5
5 1Hcidov 3
6 DAC Erišs 2
7 Huy Quân 1
8 HighRoll 0