Login
Divine League SS2 - Nhóm B
ELO: 926
ELO: 1086
ELO: 919
ELO: 1156
ELO: 1065
ELO: 1006
ELO: 1014
ELO: 1155
TỈ LỆ VOTE
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ
0% Tỉ lệ

Kết Quả

TOP TUYỂN THỦ ĐIỂM ĐỘI HÌNH
1 1Hcidov 12
2 DAC DânLê 9
3 DAC Kurokyo 7
4 Huy Quân 5
5 TG Duc Anh 2K 3
6 DAC Erišs 2
7 HighRoll 1
8 HNUE Galois 0